Domů Stanovy
Stanovy Občanského sdružení Ostravské slunéčko PDF Tisk Email

§ 1 Postavení a působnost

Sdružení s názvem Občanské sdružení Ostravské slunéčko (dále jen "sdružení"), IČ: 60609435, je nevládní, nepodnikatelskou a nepolitickou dobrovolnou organizací, založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ze dne 27.03.1990.

Sdružení je právnickou osobou a je proto oprávněno jednat v právních vztazích svým jménem a na svou vlastní majetkovou odpovědnost.

Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech, politických stranách, církvích a jiných institucích. Může však s nimi při uskutečňování společných záměrů a při prosazování společných zájmů spolupracovat.

Působnost sdružení je na území celé České republiky.

Sdružení sídlí od 03.11.2009 na adrese: Jiráskova 490, 738 01  Frýdek-Místek.


§ 2 Poslání a cíl činnosti sdružení

Posláním sdružení je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, které jsou spojeny nebo se zabývají romskou problematikou. Pod pojmem fyzické a právnické osoby se rozumí občané, podnikatelé, sdružení, vzdělávací zařízení, orgány veřejné správy, orgány státní moci, zájmové společnosti, školy apod. (dále jen "instituce").

Mezi primární cíle sdružení patří:
-    sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby,
-    dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat ke zlepšování vztahů mezi romskou a neromskou populací,
-    přimět společnost k eliminaci nepřátelských postojů a zažitých negativních předsudků,
-    dalším cílem je všestranně pomoci Romům k jejich integraci do společnosti,
-    dalším cílem je snaha nalézat a podporovat vznik platforem, kde dochází k vzájemným setkáním obou populací,
-    dalším cílem je snaha o prevenci sociálně patologických jevů a pomáhání potřebným občanům dané komunity,
-    pořádání odborných kurzů, školení, konferencí, mítinků a jiných vzdělávacích akcí sloužících naplňování zde identifikovaných cílů,
-    reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích,
-    předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření ve výše uvedených oblastech,
-    spolupracovat s obdobnými institucemi,
-    koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy sdružení.    

Mezi hlavní činnosti sdružení patří:
-    vybudovat a provozovat komunitní centrum, které bude součástí sdružení a bude se zaměřovat na vývoj talentů a mládeže,
-    péče o trávení volného času dětí a mládeže,
-    vzdělávání mládeže a dospělých,
-    všeobecné poznávací aktivity pro děti a dospělé

Dále mezi hlavní činnosti patří vzájemnou domluvou a komunikací přispívat k udržování pořádku v romských lokalitách. Zprostředkovat kontakty mezi obyvateli a příslušnými úřady. Komunitní prací zlepšovat životní a bytové podmínky v dané lokalitě. Motivovat místní obyvatele ke společným aktivitám. Zabránit vzniku konfliktů vzájemným dialogem. Vytvářet vztah důvěry s rodinami, navštěvovat je, hovořit o jejich problémech a spolupracovat se státními a nestátními organizacemi při jejich řešení.


§ 3 Členství - vznik

Členem sdružení se může stát každý, kdo splňuje poslání sdružení a  požádá o členství v písemné přihlášce, souhlasí se stanovami sdružení a zaváže se podáním přihlášky je dodržovat. O přijetí člena rozhoduje valná hromada. Sdružení má právo odmítnout přijetí bez udání důvodu.


§ 4 Členství - zánik

Členství zaniká písemnou výpovědí (oznámením) ze strany člena, zánikem instituce, úmrtím člena, písemným zrušením ze strany sdružení pro opětovné nebo hrubé neplnění či porušení povinností člena, popřípadě pro jeho jednání, které je v rozporu s posláním a stanovami sdružení, nebo s jinými jejími zásadními dokumenty. O takovémto zániku rozhoduje valná hromada.


§ 5 - Práva a povinnosti členů sdružení

Člen má právo zejména účastnit se veškeré činnosti sdružení i rozhodování o jejích záležitostech, požívat výhod a služeb, které sdružení svým členům poskytuje nebo zprostředkovává, volit a být volen do orgánů sdružení, předkládat své návrhy a podněty, připomínky a stížnosti orgánům sdružení, obracet se na příslušné orgány sdružení se žádostí o pomoc při řešení profesních problémů.

Člen je povinen zejména podílet se na činnosti sdružení, vystupovat v souladu s jejím posláním, hájit a  prosazovat její  zájmy i dobré jméno, dodržovat stanovy i další přijaté zásadní dokumenty sdružení, plnit úkoly, kterými ho sdružení pověří, chránit jeho majetek a prostředky, uhradit ve stanovené výši a stanoveném čase členské příspěvky.


§ 6 - Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou valná hromada členů sdružení, předseda sdružení a dva místopředsedové sdružení. Mezi orgány patří také revizní komise sdružení. Funkční období orgánu činí čtyři roky.
§ 7 - Valná hromada

Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. Svolává ji předseda sdružení nejméně jedenkrát za rok. Předseda ji svolává tak, že nejméně 30 kalendářních dnů oznámí přiměřenou formou (např. e-mailem všem členům sdružení), že se bude konat valná hromada.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve stanove-nou dobu potřebný počet členů, koná se valná hromada o půl hodiny později za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech sdružení, vyplývajících z obecně závazných předpisů i ze stanov a návazných dokumentů, zejména projednává a schvaluje programové dokumenty a plány činnosti celého sdružení i zprávy o jejich plnění, stanovy sdružení a změny v nich, rovněž další návazné dokumenty, pravidla hospodaření a zprávy o výsledcích hospodaření, výši členských příspěvků a příspěvkový režim, revizní a kontrolní zprávy, volí a odvolává orgány sdružení, předsedu a místopředsedy jmenovitě, schvaluje vnitřní organizační, ev. regionální členění sdružení, zvláště ustavení stálých komisí a odborných sekcí.


§ 8 - Revizní komise

Je revizním a kontrolním orgánem sdružení podle obecně závazných předpisů, hospodářských a dalších vnitřních záležitostí sdružení a jejích členů. Schází se nejméně jednou ročně. Své zprávy a zjištění předkládá průběžně předsedovi sdružení a souhrnně valné hromadě. Revizní komise je dvoučlenná.


§ 9 - Předseda a místopředsedové

Předseda sdružení je představitelem sdružení, statutárním a řídícím orgánem sdružení. Místopředsedové jsou stálými zástupci předsedy. Předseda a místopředsedové jednají jménem sdružení navenek ve všech záležitostech. Odpovídají za činnost sdružení valné hromadě.

Předseda přijímá na tomto základě všechna zásadní opatření k zabezpečení činnosti i rozvoje sdružení, zejména zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady, programů a plánů činnosti celé sdružení i svých, včetně jejich finančního a materiálního krytí, předkládá o tom valné hromadě zprávy a návrhy na opatření, schvaluje smlouvy a dohody jménem sdružení. Za sdružení jednají předseda a místopředsedové samostatně, podepisuje vždy předseda sdružení. Předseda vystupuje v úloze zaměstnavatele podle obecných předpisů, předseda a místopředsedové se schází a jednají nejméně jedenkrát za čtvrtletí. Jednání předsednictva svolává předseda sdružení.

Pro případ, že předseda nemůže z vážných důvodů vykonávat své činnosti (například zdravotní indispozice, úmrtí předsedy ap.), přechází jeho kompetence na oba místopředsedy, a to do doby svolání valné hromady. Oba místopředsedové v takovém případě jednají společně.


§ 10 - Stálé komise, odborné sekce

Jsou iniciativními a pracovními, event. zájmovými týmy, nemají však rozhodovací pravomoci a nevystupují jménem sdružení. Zřizují je orgány sdružení. Své návrhy a výsledky práce předkládají příslušným orgánům sdružení - podle jejich závažnosti a charakteru, vždy však tomu orgánu, který je zřídil.


§ 11 - Hospodaření sdružení

Sdružení hospodaří se svým svěřeným majetkem podle obecně závazných předpisů, podle pravidel schválených valnou hromadou a podle finančních rozpočtů.

Finančními zdroji asociace jsou členské příspěvky, dotace, nadace, úvěry a dary.


§ 12 - Zánik sdružení

O zániku sdružení rozhoduje valná hromada. V takovém případě zároveň valná hromada rozhodne o majetku sdružení, jinak platí obecně právní předpisy o zániku či likvidaci organizace.


§ 13 - Platnost a účinnost stanov sdružení

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace sdružení správním orgánem a účinnosti dnem jejich schválení vrcholným orgánem sdružení, t.j. valnou hromadou. Valná hromada může stanovy sdružení měnit dle svého uvážení.

Tyto stanovy byly upraveny a v tomto rozsahu schváleny valnou hromadou konanou dne 23.11.2009.

 

 

předseda sdružení
Petr OtáhalMotto sdružení:
POKUS O STABILITU NESTABILNÍHO